zpět na úvodní stránku

Kurzy divadelní a pohybové výchovy

Divadelní výchova

(9 - 12 let a 13+)

Kurz rozvíjí osobnostní, sociální a estetické schopnosti a dovednosti dětí. Studenti se seznámí se základními hereckými cvičeními a etudami a elementární hlasovou průpravou. Naučí se základům jevištní řeči a pohybu, improvizaci a práci s hereckým partnerem i ve skupině. Důraz je kladen na rozvoj fantazie, slovní zásoby, kvalitní mluvy, empatie a komunikace. Při společné tvořivé práci se studenti seznámí se základními principy dalších divadelních disciplín jako jsou režie, dramaturgie, scénografie atd. Kurz probíhající přímo v prostorách HDJ poskytuje nejbližší a přímý kontakt s divadelní tvorbou a divadelním zákulisím.

Divadlo I (9 - 12 let)
čtvrtek 14:00 - 15:00

Divadlo II (13+ let)
čtvrtek 15:30 - 17:00

Kurz vede: Michaela Mikulová
email: zkusebna@hdj.cz

Kompozice a technika

(9 - 12 let a 13+)

V tomto kurzu budou studenti nejen seznámeni s tanečními technikami, ale také se budou věnovat hlubšímu porozumění pohybu jako svobodné formě vyjadřování. Na začátku hodiny se zaměříme na hlavní dovednosti, které jsou společné všem tanečním technikám - a to postavení těla, svalové cítění, vytvoření tělesného centra, správné dýchání, hudební cítění, vnímání prostoru, gravitace a porozumění tělesnému gestu.

V další části budeme zkoumat vlastní pohybové možnosti a rozvíjet je na základě improvizace, pozorování, dialogu a práce ve skupině. Všechny tyto dovednosti spolu vzájemně souvisí, doplňují se a navzájem se ovlivňují. Důraz bude kladen jak na osvojení techniky k vytvoření fyzické vytrvalosti a síly, tak i možnosti volné tvorby. Po absolvování tohoto kurzu studenti naleznou cestu k budování svého vlastního osobitého interpretačního projevu a nedílnou součástí tohoto kurzu je i rozšiřování kulturního povědomí.

Kompozice a technika I (9 - 12 let)
pondělí 16:30 - 17:45

Kompozice a technika II (13+ let)
pondělí 18:00 - 19:15

Kurz vede: Denisa Musilová
email: zkusebna@hdj.cz

Pro Děti

(5 - 6 let a 7 - 8 let)

V tomto kurzu se děti budou učit základním elementům pohybu (tělo, prostor, čas a tvar). Práce v hodinách bude rozdělena na rozvíjení improvizační techniky s předměty a na tvořivý přístup. Důraz bude kladen na formování komplexního přístupu k tvorbě skrze propojení fyzických dovedností dětí, jejich myšlení a emocí. Jednotlivé krátké choreografie a jejich opakování rozvíjí jejich paměť a tělesné dovednosti. Kurz se zaměří nejen na samostatnost v rámci tvorby, ale i na kolektivní spolupráci, která pomáhá rozvíjení sociální inteligence. Děti v tomto kurzu povedeme k vědomému používáni těla a ke kultivování pohybu.

Děti I (5 - 6 let)
úterý 16:15 - 17:15

Děti II (7 - 8 let)
úterý 17:30 - 18:30

Kurz vede: Denisa Musilová
email: zkusebna@hdj.cz

Základy klasického tance/baletu

(6 - 8 let a 9 - 12 let)

Klasický tanec má logicky a přesně vypracovaný systém scénických prvků, pohybů a rozsah interpretační techniky je obdivuhodně veliký. Základem klasického tance je trénink, který vede k prostorovému cítění, pružnosti, interpretační jistotě a přesné pohybové koordinaci včetně fyzické vytrvalosti a síly

Balet I (6 - 8 let)
pondělí 14:00 - 15:00

Balet II (9 - 12 let)
pondělí 15:15 - 16:15

Kurz vede: Tomáš Rychetský
email: zkusebna@hdj.cz

Butoh

(pro dospělé)

Kurz bude propojovat jak prvky Noguchi gymnastiky (které tvoří základ pro pozdější volné ztvárněni pohybu), tak i pohybové improvizace. Metody, se kterými bude účastník seznámen, vznikly v Japonsku po II. světové válce. Jejich principem je pohyb vycházející z pocitu prázdnoty, který kultivuje citlivost a sebepoznání. Jde o tanec vytvářený skrze vlastní prožitek a vzpomínky. Pro tento kurz není nutná předchozí taneční průprava. Butoh nedbá na formu, ale na reakce vytvářené tělem. Kurz je určen pro ty, kteří chtějí nalézt volnost pohybu a projevu pomocí imaginace a improvizace.

Butoh (dospělí)
úterý 19:00 - 20:00

Kurz vede: Denisa Musilová
email: zkusebna@hdj.cz